Sociale Netwerken
Facebook Twitter Instagram

Privacy Donateurs

Popkoor Undercover verwerkt de door de donateur verstrekte persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld.

Deze persoonsgegevens worden door Popkoor Undercover verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Popkoor Undercover (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Popkoor Undercover stelt de gegevens van haar donateurs, met uitzondering van de partijen Donorbox en Stripe waarmee een overeenkomst is afgesloten voor het administratief verwerken van de donatie, niet beschikbaar aan derden.

Delen persoonlijke gegevens

Voor het administratief kunnen verwerken van donaties, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de volgende 2 partijen.

Donorbox (fondsenwervingsplatform)

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres

Stripe (payment service provider)

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • Laatste 4 cijfers van uw IBAN-nummer

Juridisch

Op uw donatie en de donatievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Team: Popkoor Undercover

26 april 2021